KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja do kl. 2-8

Szanowni Państwo

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do klas II – VIII w Szkole Podstawowej Nr 340 w Warszawie:
1. Podanie (załącznik nr 1), na podaniu wymagane są podpisy obojga rodziców
2. Karta przyjęcia dziecka do kl. 2-8 SP 340 w Warszawie (rok szk. 2020/2021) - załącznik nr 2
3. Kopia świadectwa promującego do klasy, do której uczeń ubiega się o przyjęcie, opatrzona klauzulą: „stwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem rodzica ( w przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy VIII ze względu na kończące się w klasie VI przedmioty wymagana jest dodatkowo kopia świadectwa promującego z klasy VI do VII), rodzice uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas VII i VIII w podaniu (punkt 1) deklarują drugi język nowożytny (j. hiszpański lub j. niemiecki), którego będzie się uczyć dziecko po przyjęciu do szkoły,
4. Kopia dokumentu z nr pesel dziecka (np. odpis skrócony aktu urodzenia), opatrzona klauzulą: „stwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem rodzica,
5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka z rodzicami lub rodzicem/opiekunem prawnym. Oświadczenie musi zawierać klauzulę: „jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Inne dokumenty wymagane w określonych sytuacjach:
1) Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe). Wymagane dokumenty: prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
2) Dziecko nieposiadające polskiego obywatelstwa/dzieci powracające z zagranicy jeśli świadectwa szkolne, dokumenty przebiegu edukacji, akt urodzenia dziecka są w obcym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Gdy dziecko nie posiada nr PESEL wymagana jest kopia paszportu opatrzona klauzulą: „stwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem rodzica. Rodzice wyżej wymienionych dzieci, które nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym mogą również dołączyć podanie do Dyrektora o przyznanie dzieciom 2 godzin języka polskiego oraz 1 godziny zajęć wyrównawczych,
3) Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności rodzice składają kopię orzeczenia opatrzoną klauzulą: „stwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem rodzica oraz wypełniają oświadczenie o udostępnieniu danych zawartych w orzeczeniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 3).

SEKRETARIAT SZKOŁY PRZYJMUJE TYLKO KOMPLET DOKUMENTÓW. Dokumenty można przesłać na adres: sp340@edu.um.warszawa.pl lub wrzucić w kopercie do wystawionej przy wejściu do szkoły skrzynki.

pobierz załącznik nr 1: Podanie o przyjęcie dziecka do SP 340 w Warszawie
pobierz załącznik nr 2: Karta przyjęcia dziecka do kl. 2-8 SP 340 w Warszawie (rok szk. 2020/2021)
pobierz załącznik nr 3: Oświadczenie o udostępnieniu danych

Informacje przygotowane przez sekretariat SP 340
na stronie opublikowała Agata Ziemek